Utfylling av anmelding og godkjenningsskjema

Nordland Orienteringskrets har fått pålegg fra fylket om at alt kartarbeid skal gå gjennom en anmelding og godkjenningsprosess i kretsen.  Godkjenning fra kretsen kreves for at tippemidler skal utbetales. Til dette arbeidet har vi laget 2 skjemaer i Excell. Disse får du fram ved å klikke på linkene her:

 

1.0 Anmelding av kartprosjekt

2.0 Godkjenning av kartprosjekt

 

Skjema ”1.0 Anmelding av kartprosjekt” fylles ut, før søknaden sendes inn til behandling, og sendes orienteringskretsen sammen med et oversiktskart.

 

Skjema ”2.0 Godkjenning av kartprosjekt” fylles ut, når kartarbeidet er ferdig, og sendes orienteringskretsen med en utskrift av kartet og ocad-fila.

 

Skjemaene sendes til:

Nordland O-Krets

v/Ole Morten Wie

Nygata 87

8618 MO I RANA

 

eller per mail ole.morten.wie@nrk.no

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Morten Wie  (tlf 90 83 49 39)

 

Viser ellers til Regler for kartarbeid (NOFs lov § 17) som man finner på orienteringsforbundets hjemmesider. Del 6 er tatt med her for nærmere informasjon.

 

Regler for kartarbeid

jfr. NOFs lov § 17

6 Utarbeidelse av o-kart

6.1 Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere viltnemnda og organer og organisasjoner som representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser (se Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere).

6.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes kartarbeidet til kretsstyret i den krets området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart og anmeldelsen skal være vedlagt:
- oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn
- tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført
- en redegjørelse for hvordan laget har informert organer og organisasjoner etter pkt. 6.1.

6.3 Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. Skal det søkes spillemidler, må kartet stå på kommunens handlingsplan for idrettsanlegg og være forhåndsgodkjent av kommunen (se Kultur- og kirkedepartements bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet).

6.4 O-kretsen skal kontrollere synfaring og rentegning av alle konkurransekart før trykking. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. Rentegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes inn for NOFs fagkomité