til  kretsstyret

EGENPRODUKSJON    O-KART

Erfaringene fra de siste års produksjon av nærkart for kommuner/skoler og o-klubber
er så avgjort positive.  Vi har oppnådd et volum på produksjonen ; et antall kart som
neppe ville blitt laget uten vår medvirkning.
Dette har i sin tur generert  stor aktivitet i flere områder - her nevnes "Barnas TUR-O"
og "Skoleprinten", en hel lærerkurs mv.

Produksjonen er utført for en rimelig kostnad bl.a. som følge av dugnadsinnsats fra enkeltpersoner i o-miljøet.  Dette har medført at utleggene for kommunene har vært svært små sett i forhold til utført tjeneste.  Videre har dette gitt en viss inntekt til O-kretsen.

Nå viser det seg at mange kommuner, som i utgangspuntet er interessert i opplegget, likevel må avstå fra prosjektene pga. egenandelene.
Dette er i utgangspunktet beklagelig, og vi bør søke å avhjelpe problemet.
Imidlertid har vi nok lite å gå på når det gjelder nærkartene, som er små prosjekter.

TUR-O-KART

Markedet for slike kart er absolutt til stede. Her er flere interessante områder.:
De er mye bruk til utfart av såvel lokalbefolkning som tilreisende fra regionen og delvis
fra større onmråder, her er skoler i nærheten med behov for tilrettelagt  TUR-O, samt
at lokale Røde Kors, Jeger& Fisk,mv. avgjort vil kunne gjøre seg nytte av kartene.
O-kretsen vil også kunne benytte dem til trening og arrangement som f.eks. langdistanse.

Utfordringa er at verken de aktuelle kommuner eller foreninger i området har prioriterte
midler til slike prosjekter. Derfor har vi følgende mulighet:

Nordland O-krets søker på midler til produksjon av TUR-O-KART i disse områder:
 

prioritet kart område brutto kostnad tilskudd
1 Drageheia  1:30000
(Saltdal) 
50 kvkm  Dugnadsvegen-
                 Skjevelfjell 
ca. 420.000 ca.  200.000
2 Jakobsbakken
1:30000 (Fauske)
40 kvkm.  Sulitjelma ca. 320.000 ca.  150.000
3 Steintuva  1:25000
(Rødøy)
25 kvkm.  Ågskaret-
                  Vågaholmen
ca. 200.000 ca.   100.000
4 Ulvsvågtuva
1.25000  (Hamarøy)
25 kvkm.  Sørkil-Skilvassbekk ca. 200.000 ca.   100.000
I tillegg til disse er det flere som er nevnt i kontaktmøter i kommunene:
Navan   i Brønnøy, Røsvassholmen i Hattfjelldal,  Norddalen i Skjomen (Narvik)

Hvis O-kretsen oppnår tilskudd for ett kart pr. år de kommende 4 år, har en bidratt til en
betydelig andel av nye idrettsanlegg i fylket.

Det burde være mulig for NOOK å stå som egen søker på slike anlegg DIREKTE  inn til
fylket.  Et moment er at flere områder faktisk ligger i mer enn en kommune. Videre vil det
lette søkerarbeidet betydelig om en kunne klare seg med en uttalelse fra angjeldende kommune(r) , noe som burde være tilstrekkelig, da et O-kart faktisk er et stykke papir og ikke fysiske inngrep i naturen.

Korgen, 29.8.2001     Jan G.Buvik  fagkons.

NOTET:   Kretsstyret sluttet seg til dette i møte 13.9.2001              JGB.


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no