Nordland orienteringskrets- Styremøte

Innkalling til styremøte den 13 mars kl 17.00.
Sted: Fylkesmannen i Nordland sine lokaler i Mosjøen i Strandgt 24. 2 etg. (NB Inngang fra torget)

Følgende er innkalt: Styrets medlemmer, Jan Gaute Buvik og Reidar Håpnes fra treningsrådet..

Sak 1: Gjennomgang av referat fra kretstinget den 4 februar 2001. Ligger i sakspapirene
Sak 2: Referat fra styremøte den 4. februar 2001. Sendt ut på E-mail. Her mangler JGB på lista over de som deltok på møtet.
Sak 3: Orienteringssaker.
Forum for natur og friluftsliv i Nordland, temasamling og fellesmøte den 27 og 28 april 2001 (se vedlagte brev).
Ledermøte i Nordland idrettskrets 31.3 og 1. 2001 i Bodø(Se vedlagte brev)
Forslag til vedtak: Lederen møter på disse møtene.
Sak 4: Forslag til arbeidsdeling innen styret og mellom styret og Jan Gaute Buvik. Det vises til vedlagte forslag utarbeidet av JGB. Dette legges til grunn for diskusjonene i styret.
Sak 5: Gjennomgang av handlingsplanen - fordeling av ansvar og oppgaver. Handlingsplanen som ble vedtatt på kretstinget legges til grunn for diskusjonen. Her vil det være viktig å ha spesielt fokus på oppgavene knyttet til rekrutteringsåret. Reaksjoner fra klubbene? - JGB orienterer.
Sak 6: Terminlista for sesongen 2001. Terminlista har vært ute på høring. Se vedlagte sakspapirer. JGB orienterer om innkomne kommentarer og eventuelle behov for justeringer. Vi må foreta endelig vedtak av terminlista for 2001.
Sak 7: Nye økonomirutiner. JGB orienterer om ny kontoplan og om behovet for nye rutiner. Forslag til vedtak:
- Den som har bestilt en vare eller tjeneste skal alltid attestere på regningen. Denne skal særlig se til at varen er levert i samsvar med bestilling og at regningen er som forventet. Eventuelle avvik må tas opp umiddelbart.
- JGB har ansvar for alle utbetalinger, og for at alle regninger er påført riktig konto.
- Nestleder - Ingar Solberg - gjennomgår kvartalsvis alle bilag.
Regnskapsfører utarbeider regnskapsrapport ved hvert kvartalsskifte. Styret får tilsendt et kvartalsregnskap innen 20 dager etter kvartalsskifte. Dette behandles i påfølgende styremøte.
Sak 8 Orientering om planene for kartproduksjon i 2001.
JGB orienterer om ”store planer”.
Sak 9. Eventuelt
Vell møtt
Eivind SommersethTeknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no