til Nordland fylke
kulturavd. / spillemidler
v/ Kristin Hunstad

Situasjonen for
ORIENTERINGSKART  SOM  IDRETTSANLEGG.

Det vises til samtaler om dette temaet tidligere, samt et møte med deg tidligere
i år.

NOOK har nå tatt fatt i anleggssituasjonen ved at kartarkivet gjennomgås, kom-
pletteres og samles elektronisk på CD ROM.  I løpet av 1-2 år er det meningen
at ALLE  O-KART  i fylket skal være samlet tilgjengelig. Kartene vil bli satt i et
registreringssystem; høyst sannsynlig samsvarende med KRISS-nummereringa.

Under dette arbeidet har en gjort seg følgende observasjoner:

1.Det eksisterer O-kart over en rekke områder man hittil ikke har vært klar over , med utgivere (eiere) som enten ikke er klar over dette selv (!) eller
som kanskje er ute av drift (nedlagte, eller "sovende" lag mv.)
Disse kartene er i mange tilfelle av eldre dato (20-30 år) og kvaliteten må
antas å være betydelig forringet.

2.Noen (få) o-klubber følger opp kartarbeidet på en tilfredsstillende måte.

3.Forholdsvis mange klubber har visse planer, men har ikke ressurser
(personer, øk. midler) til å gå videre.

4.En del små klubber har eldre kart over tildels meget attaktive områder, men makter ikke å foreta rehabilitering selv.

5.Det finnes en rekke interessante områder der det ikke er aktive o-
klubber  ,hvor bruken av terrengområdene er stor, såvel blant lokal-
befolkninga, tilreisende, turister ,skoler mv.

NOOK har nå formelt vedtatt å gripe tak i dette, og om mulig initiere en total-
forbedring innen hele anleggsområdet  "O-kart"
Dette har gitt seg utslag i en rekke produksjoner av nærkart, og nå tilbud om
rehabilitering, samt også nye områder, gjennom betydelig innslag av rabatter
og dugnad.

Imidlertid er det fortsatt ikke mulig å greie dette løftet uten de bidrag spille-
midlene utgjør.  Som det nok er kjent for de fleste, er kommunenes økonomi
jevnt over så svak at man ikke velger å prioritere slike anlegg.  Videre er ikke
klubbene i stand til å ta såvidt stor del av kostnadene som da blir igjen.

Denne henvendelsen er derfor et innspill med tanke på å få til et langsiktig
samarbeid mellom  Nordland Fylke (spillemiddeltildelinga),  O-kretsen (sam-
ordning og deler av produksjonen)  og klubbene ( dugnad og vedlikehold)

NOOK ber om vurdering av disse  mulighetene:

1.100 % tildeling på søknader som gjelder nærkart, fra kommuner, klubber
ev. andre foreninger ( eks. Leirskoler )

2.Alle søknader på rehabilitering av O-kart blir prioritert høyt.

3.NOOK kan stå som egen søker på en del nyutgivelser i områder  der det
ikke finnes klubber, eller at kommunene prioriterer bruk av egne midler.Her bør NOOK kunne søke direkte til Fylket, da naturligvis med en
uttalelse fra kommunen som grunnlag.
 

 NOOK  ønsker tilbakemelding på dette med det første.
 

 Korgen, 27.9.2001      Hilsen

Jan Gaute Buvik, fagkons.
 
 

Vedlagt: 2 stk. oversikter ( ikke fullstendige)
Kretsstyrets bakgrunnsanalyse.
 


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no