Orientering i Nordland i 2002

Det går mot vår og ny O-sesong. Vinteren er brukt til mye godt treningsarbeid. 2002 kan bli en av de artigste sesongene på mange år. Som kretsleder ser jeg fram til årets sesong.

Kretsting
På klubb-, krets- og landsnivå er det avviklet årsmøter og ting. Nordland krets avviklet ting 9 og 10 februar. Ingar Solberg og Arild Hegreberg ble takket av som styremedlemmer. Begge vil imidlertid være aktivt med i miljøet videre. Nye i styret er Ingrid Alterås fra Mo og Reidar Håpnes fra Korgen. Referatet er å finne på vår hjemmeside (www.nook.no)

Ting i Norges orienteringsforbund
16 og 17 februar 02 arrangerte NOF sitt ting. Dette avvikles hvert annet år. Ny president i NOF er Bjørn Berntsen. Fra Nordland er det gledelig at Randi Hole fra B&OI nå er med i hovedstyret. Vi gratulerer. NOF har hatt sviktende inntekter de siste årene. Dette skyldes svakere sponsormarked, lavere inntekter fra ulike orienteringsaktiviteter og mindre tilskudd fra Norges idrettsforbund. Dette betyr at NOF må justere aktiviteten i tråd med inntektene. NOF har derfor nedsatt en organisasjonskomité som skal fremme forslag om en organisasjon for forbundet. Forslag fra denne komiteen skal legges fram for kretsledermøtet til høsten. Se for øvrig NOF`s hjemmeside. (www.Orientering.no)
Prioriteringer i 2002

På Kretstinget diskuterte vi hvordan vi skal få å økt aktiviteten i ungdomsgruppene. Det ble vedtatt en Handlingsplan for 2002 som nå er sendt til klubbene. Det er mitt håp at klubbene klarer å leve opp til denne – minst.

Vårt kretsting hadde fokus på hvordan vi skal utvikle sporten videre. Flere klubber har i 2001 gjort et svært godt arbeid mot de aller yngste. Nordland er faktisk blant de beste kretsene i landet når det gjelder aktiviteter i aldersgruppen under 12 år. Spesielt har Skoolecupen og barnas TUR-O slått godt an flere steder. Det er fint - forsett med det.

I år bør vi forsøke å bygge på disse jentene og guttene som nå har fått en forsmak på orientering. Det betyr at vi bør satse noe mer på aldersgruppen over 10 år. Vi bør ha som mål å utvikle flere av disse til gode O-løpere. Hvordan får vi dette til ? Jeg trur vi her har noe å lære fra arbeidet i lagidrettene. Da kan det være slik:

- Vi bør prioritere å få til et godt ungdomsmiljø. Da blir det sentralt å ha trenere og lagledere som ungdommen kan identifisere seg med. Vi må få ungdommen til å trives i O-miljøet. Det bør derfor satses på å finne disse nøkkelpersonene, som kan få til trivsel og lagfølelse.

- Det er viktig å lage gode – dvs lette O- løyper for de yngste og de med liten erfaring. De bør få positive erfaringer fra det å finne poster. Etter hvert som løperne får erfaring kan en terpe på O-tekniske detaljer som utvikler ferdighetene.

- Treningsleirer og samlinger er viktig for å utvikle sosiale nettverk og utvikle ferdigheter. Kretsen tilbyr i vår to leirer. Vi er invitert til å delta på Nord-Trøndelag sin vårsamling i Abelvær 26 – 28 april og vi har vår egen breddesamling på Tjøtta 3 – 5 mai. Jeg håper mange kan være med på disse samlingene. Endelig vil vi satse på å få med så mange som mulig til årets hovedløp for aldersgruppa 14 – 16 år i Alta. Dette går i dagene 9 – 15 august. Helga etter er det NNM i Sørreisa. Det kan bli mange gode opplevelser. Sett av datoene.

- Kretsen har satt av litt penger i budsjettet til å støtte klubber som vil jobbe med ulike aktivitetsfremmende tiltak mot ungdomsgruppene. Jeg håper denne posten blir tømt. NOF sin konsulent Tine Fjogstad deltok på kretstinget der hun presenterte sine ideer til et godt klubbarbeid. Hun kan komme på framtidskvelder i klubbene. Først ute er Sortland, dit hun kommer tidlig i mars. Uansett er det slik at det gode arbeidet må skje i klubbene.

Turorientering
De fleste klubbene har tilbud om turorientering. Tilslutningen til de ulike oppleggene varierer imidlertid mye. I Bodø er turorientering en folkesport som leder mer enn 1000 mennesker ut i marka. Der er både ung og gammel. De yngste er i bæremeis, mens de eldste er nærmere 90 år. Hva er det som har gjort Turorientering så populært i Bodø? Jeg tror suksessen har disse forklaringene: - Tur-O går igjen fra år til år. Det er noe stabilt i Bodø`s bymiljø. - Lag poster som er lett å finne. Det bør ikke være for langt mellom postene. Ei mor med en 5 åring på tur må finne 5 - 6 poster i løpet av en 2 timers kveldstur. Lange strekk og mye leting gjør at mange mister motivasjonen. - De postene som legges ut om våren eller forsommeren må være nært byen slik at de nås lett i løpet av en kveld. Legg mange poster nært utfartssteder med god parkering. På ettersommeren kan det gjerne være en gruppe med poster langt inne i marka eller på fjellet. Poster som egner seg til en lang familiedagstur med niste og kaffekjel.

- For vårpostene er det viktig å unngå og legge poster til våtmarksområder eller andre områder der det hekker fugl.

- Start ei fast helg, for eksempel siste lørdag i mai. På steder der det er lite snø kan en kanskje starte litt tidligere. Ha salgsstand på kjente utfartssteder, i ”Storgata” og andre steder den første helga. Forsøk å få avisomtale – i Bodø er dette godt stoff. Etabler samarbeid med bedrifter i lokalmiljøet. Mange bedrifter kjøper en TUR-O pose til sine ansatte. Bedrifter som kjøper TUR-O til sine ansatte bør få navnet på kartet eller bak på klippekortet. Lag en sykkelorientering med poster på parkeringsplassen til bedrifter som sponser TUR-O.

For en god TUR-O pakke med for eksempel 50 poster fordelt på et vår- og et sommer/høsttilbud + en sykkelrunde på bykartet, kan en fornuftig pris være 120 – 150 kr + 20 kroner for ekstra klippekort kort. Av dette går 20 kr. til NOF for posen og noen kroner til trykking og materiell. Klubben bør etter dette sitte igjen med 70 – 100 kroner pr solgte pakke. I tillegg kommer inntekter fra sponsing. B&OI arrangere hver høst en avslutningsfest med lysbilder, merkeutdeling, kaffe og kaker. Dette er både sosialt og gir noen inntekter. En klubb som får solgt 200 TUR-O poser kan dermed tjene 20 000 kroner på dette tiltaket.

TUR-O gir inntekter, er god markedsføring av O-sporten også som folkesport, er gøy, bringer folk ut marka. TUR-O bør samarbeide med andre, for eksempel bedriftsidrettslag, turistforening eller andre lag som driver med friluftsliv og turmarsjer.

Ha en god sesong!!
Februar 2002
Eivind Sommerseth
Kretsleder.