REFERAT
KRETSTING 2000
Saltstraumen, 4 februar 2001

Sak 1 Godkjenning av fullmakter og saksliste
Leder Eivind Sommerseth ønsket alle velkommen og foretok en gjennomgang av representantene for de enkelte klubber og andre tilstedeværende.

B&OI

: Arne Kristian Nordhei, Leif Magne Eggestad, Anders Kure

Herringen

: Ingrid Nordås, Trond Bjørkås

Korgen

: Arne Håpnes, Reidar Håpnes, Sigmund Berglund

Mo OK

: Jan Kåre Vatne, Fredrik Johansen, Ole Morten Wie

For Styret

: Arild Hegreberg, Eivind Sommerseth

Fagkonsulent

: Jan Gaute Buvik

NIK

: Terje Hansen

NOF

: Astrid Waaler Kaas

Andre

: Trude Mohus, Inga Vatne, Trond Sandmo

Sak 2 Valg av Dirigent og Referent

Dirigent

: Leif Magne Eggestad

Referent

: Ole Morten Wie

Sak 3 Valg av 2 Protokollunderskrivere
Protokollførere: Arne Håpnes (Korgen), Arne Kristian Nordhei (B&OI)

Sak 4 Årsmelding 2000 med tabeller
Leder gjennomgikk Styrets Årsmelding for 2000 i korte trekk. Fagkonsulenten gjennomgikk sine egne kommentarer, og kunne i tillegg fastslå at stillingen som fagkonsulent er sikret i minimum 2 år til.

Kommentarer til gjennomgangen:
- Styremedlem Arild Hegreberg påpekte at år 2000 ble nevnt som den mest begivenhetsrike sesongen i kretsens historie, og mente at dette ikke gjaldt sportslig nivå.
- Terje Hansen fra NIK kom med spørsmål om svingninger i medlemstallet for O-Kretsen. Man kom fram til at dette nok dreide seg om at o-sporten er en familiesport der svingningene følger generasjonene.
- Ellers er det verd og merke seg at både Terje Hansen fra NIK og Astrid Waaler Kaas fra NOF så på Fagkonsulentens oppgave i Nordaland O-Krets som svært viktig for den videre utviklingen.

Leder foretok en kort gjennomgang av en del Resultater for 2000.

Kommentarer:
- Sigrid Vatne deltok i klasse D 14 i Hovedløpet.

Leder og Fagkonsulent gjennomgikk en del tabeller som beskriver virksomhetene i Nordland Orienteringskrets.

Tabell 1: Lagsoversikt.
- Det ble påpekt fra Styremedlem Arild Hegreberg at mange klubber var angitt med 3 medlemmer. Fagkonsulent Jan Gaute Buvik ga tilbakemelding om at tallet anga antallet styremedlemmer i de klubbene der det ikke var kommet inn mer nøyaktige medlemsangivelser.

Tabell 3: Trimarrangement
- Styremedlem Arild Hegreberg kom med en retting på tallene for solgte konvolutter i B&OI. De riktige tallene skal være 717 konvolutter og 561 ekstra kort.

Tabell 5: Kursvirksomhet
- Fagkonsulenten påpekte at han kun har fått inn oversikt fra 2 klubber.

Tabell 7: Materiell og Utstyr
- Det trenges investeringer innenfor teknisk utstyr (EKT) og det oppfordres til at flere løpere investerer i egne brikker.

Tabell 8: Anleggsoversikt
- Styremedlem Arild Hegreberg rettet målestokken på kartet Festvåg til 6,5 km2.
- Fagkonsulenten jobber hardt mot kommunene for å få dem til å fortsette med utviklingen av orienteringskart.

Årsmeldingen ble godkjent!

Sak 5 Regnskap 2000
Leder gjennomgikk kommentarer fra Revisor. Det ble påpekt 3 summeringsfeil i bilagene (på mindre summer).
Leder gjennomgikk deretter regnskapet.

Kommentarer:

- Post 3010 Lagskontingent. Alle klubbene har ennå ikke betalt.
- Post 3640 Kartinntekter. Har blitt mye større enn budsjettert.
- Post 4400 Produksjon Video. Ble dyrere enn først antatt. Budsjettet ble derfor endret i forhold til dette.
- Post 4530 Stimuleringstiltak. Det ble påpekt at klubbene må være flinkere til å sende inn dokumentasjon for å få støtte til diverse aktiviteter.
- Post 5200 Porto, Telefon. Beløpet er høyt og Fagkonsulenten mente noe av dette sannsynligvis burde ligget på andre poster. Ny teknologi (data/telefoni) gjorde at mye av tidligere kostnader ved Porto er falt bort, men telefonregningene øker.
- Post 8010 Renter. Dette beløpet kan bli høyere hvis vi plasserer pengene på Høyrentekontoer.
- Eiendeler. Fordringer på 128.000,- er regninger sendt ut i Desember 2000.
Revisorene har godkjent regnskapet med kommentarer.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 6 Innkomne forslag
Styret har fremmet 4 saker:

6.1 Kartarkiv
- Forslag godkjent enstemmig.

6.2 Innkjøp av Kontorutstyr
- Forslag godkjent enstemmig.

6.3 Justering og samordning av representasjon/kontingent
- Forslag godkjent enstemmig

6.4 Lagskontingent 2001
- Forslag godkjent enstemmig

Sak 7 Handlingsplan 2001
Leder og Fagkonsulent gjennomgikk Handlingsplanen for 2001 Punkter med eventuelle kommentarer og tilleggspunkter:

1. Rekruttering
- 2001 er Rekrutteringsår for NOF.
- Tillegg 1.7 Øke medlemsmassen med minimum 10 %.

2. Ungdom
- Team Nordland er et tilbud til ungdom mellom 13-20 år.
- Tillegg 1.5 Full deltagelse i O-Landsleiren.
- NB! Full deltakelse i O-Landsleiren krever at det skaffes tilstrekkelig med ledere

3. Toppidrett
- Styremedlem A.H. mente at 3.1 sannsynligvis ikke hørte inn under dette punktet.
- 3.3 Flyttes under 6. Arrangement.

4. Kretsorganisasjon
Utdanning
- Utvidelse av 5.2 til også å inneholde et Løpsarrangementkurs.

5. Arrangement
- Tillegg 6.4 Flyttet fra punkt 3.3

6. Nye utøvere

7. Anlegg med mer.

8. Internasjonalt

9. Verdigrunnlag

Kommentar fra Sigmund Berglund/Anders Kure
- Det ble framsatt ønske om at tidligere års handlingsplaner er med under gjennomgangen av årsmeldingen slik at man kan se hvilke punkter i handlingsplanen som er realisert og i hvilken grad. Kretstinget stilte seg bak dette ønsket.
- Kretsstyret og fagkonsulenten aksepterte dette og godtok at det til neste Kretsting skal utarbeides en egen "tabell" som beskriver realisering av Handlingsplan for 2001.
- Det ble også foreslått at dette skulle gjelde Budsjett/Regnskap.

Handlingsplanen for 2001 ble godkjent.

Sak 8 Budsjett 2001
Leder og Fagkonsulent gjennomgikk budsjettet.

Kommentarer
- Post 3010 Lagskontingent. Tidligere års ikke innbetalt kontingent må søkes rettet opp.. Fagkonsulenten forutsetter i budsjettet at alle betaler i 2001.
- Post 3640 Kartinntekter. Inntektene for 2000 var ekstra store, noe man ikke kan regne med i år.
- Post 4530. Stimuleringstiltakene er økt for å stimulere til økt innsats/aktivitet i lagene. Leder forespurte representanten fra NIK om nye momsregler vil skape problemer for de ulike idrettskretsene. Han fikk da til svar at man ikke viste helt sikkert hvordan dette ville slå ut.

Budsjettet ble godkjent.

Sak 9 Valg
Følgende er tillitsvalgte for 2001

Kretsstyret

Leder

Eivind Sommerseth

B&OI

gj.v. 1 år

 

Nest Leder

Ingar Solberg

Olderskog IL

gj.v. 1 år

 

Medlem

Arild Hegreberg

B&OI

gj.v. 1 år

 

Medlem

Jan Kåre Vatne

MO OK

ny 2 år

Opplysn.råd

Leder

Ingar Solberg

Olderskog

gj.v. 1 år

   

Eva L. Pedersen

IL SISO

gj.v. 2 år

Treningsråd

Leder

Arild Hegreberg

B&OI

gj.v. 1 år

   

Per Rekkedal

B&OI

gj.v. 2 år

   

Reidar Håpnes

Korgen IL

gj.v. 1 år

Teknisk Råd

Leder

Jan Kåre Vatne

MO OK

ny 2 år

   

Kjell R. Langlien

Olderskog

gj.v. 1 år

Ungdomsråd

 

Lena C. Pedersen

IL SISO

gj.v. 1 år

   

Marius Edvardsen

B&OI

gj.v. 1 år

   

Fredrik Johansen

MO OK

ny 2 år

   

Inga Vatne

MO OK

ny 2 år

   

Trond Bjørkås

Herringen

ny 2 år

   

Trude Mohus

B&OI

ny 2 år

Valgkomite

Leder

Karl Sæterstad

Herringen IL

gj.v. 1 år

   

Sigrun Olsen

MO OK

gj.v. 2 år

Revisorer

Mathias Kristiansen

B&OI

   

Per Dalhaug

B&OI

 

Kommentar
- Som det tredje medlemmet i valgkomiteen er ingen blitt forespurt. Styret tok selvkritikk på dette da det er de som skal kontrollere at alle valg er gjennomført.
- I Kretstinget ble det satt fram forslag om at Edvin Berg går inn som den tredje person i valgkomiteen. Hvis ikke Edvin sier ja er det opp til styret å skaffe en tredje person.
- Representanten fra NIK påpekte at kjønnskvoteringen for styret ikke er gjennomført. Valgene ble enstemmig godkjent av Kretstinget.

Avslutning
Leder ga ordet til Carl A. Boe som opp gjennom årene har samlet en del materialle som han presenterte og ga videre til Kretsen ved Fagkonsulenten. Leder takket Elisabeth Sætre for innsatsen i styret, og takket også Astrid Waaler Kaas og Terje Hansen for at de satte av tid til å være med på Kretstinget. Astrid Waaler Kaas takket for seg ved å lese fra samlingen Dikt og Udikt. Hun mente også å ha fått en del gode innspill med seg tilbake til jobben som Generalsekretær i NOF. Terje Hansen fra NIK takket for muligheten til å stille opp på Kretstinget. Han lovet å fortsette arbeidet med å skaffe økonomisk grunnlag for videre aktivitet for de ulike idrettslagene i Nordland. I tillegg ba han Kretstinget om å jobbe spesielt videre med arbeidet innenfor rekruttering. Leder avsluttet deretter Kretstinget 2001, takket for innsatsen og ønsket oss god tur hjem.

Ole Morten Wie

Arne Håpnes

Arne Kristian Nordhei

Referent

Protokollfører

Protokollfører


Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no