Spørreundersøkelse om framtidige arrangementsformer av NNM i orientering.

I forbindelse med NNM i orientering i Bodø ble det delt ut et spørreskjema der vi ba om tilbakemelding på en del spørsmål vedrørende arrangementsformer i framtidige mesterskap.
Skjemaet var laget av de nordnorske kretsene. Det ble delt ut sa 150 skjema. Vi fikk inn 48 svar. Noen hadde ikke svart på alle spørsmålene. Mange hadde gitt utfyllende kommentarer.

Spørsmål 1 gjaldt klassedeling i stafett for veteranklasser.
Her er det klart utslag for en veteranklasse. 31 ønsker en veteranklasse, mens 7 ønsker den tidligere praktiserte ordning med 2 klasser. Flere har imidlertid kommentert dette spørsmålet. Noen mener dette vil gjøre det enklere for små klubber å stille lag i stafett. Andre har kommentert aldersgrensen. Av de som har kommentert aldersgrensen synes det å være oppslutning om en ordning der det er like alderskrav i dameklassen og herreklassen og dette kan være D/H135.

Spørsmål 2 gjaldt klassedeling i veteranklasser individuelt.
Her fordeler svarene seg slik: 
23 ønsker 5års intervaller
15 ønsker 10års intervaller.
Ut fra kommentarene er det nokså sterkt engasjement blant eldre løpere for å beholde en klasseinndeling basert på 5 års intervaller. Noen kommentarer går imidlertid ut på at en kan redusere antallet løyper slik at flere klasser løper samme løyper.

Spørsmål 3 gjaldt ønskeligheten av et løp på fredag. 
32 ønsket et løpstilbud på fredag.
6 ønsket ikke et løpstilbud, mens 6 svarte vet ikke.

7 ønsket at løpet skal være mesterskap, mens 21 svarte at løpet på fredag ikke skal være et mesterskap.

Når det gjelder løpstype er svarfordelingen slik:
Vanlig kortdistanse 9, Sprintløp 18, Parkløp 10

Her kommenterer mange dette slik at det er opp til arrangøren å velge løpstype ut fra kartsituasjonen og forholdene lokalt. Her bør en kunne eksperimentere.

Spørsmål 4 gjaldt ønskeligheten av et blandingslag i stafetter.
Er svarer 30 at innføringen av muligheten for å stille blandingslag er bra, mens 2 svarer nei.

Spørsmål 5 gjeldt forslag om sosiale tilbud.
Her har få svart, men noen svarer at et ungdomstilbud på fredag er ønskelig. Banketten har stor oppslutning, men noen har svart  at det kunne være en ide med en svingom etter premieutdelinga.

Svarene er sammenstilt av Eivind Sommerseth
Bodø den 1 september.