Styremøte i NOOK, 13. mars 2001 i Mosjøen


Disse møtte: Eivind Sommerseth, Ingar Solberg og Jan Kåre Vatne, samt Jan G Buvik, Sigmund Berglund og Reidar Håpnes.

Sak 1: Gjennomgang av referat fra kretstinget den 4. februar 2001
Referatet ble godkjent.
Sak 2: Referat fra styremøte den 4. februar 2001
Referatet godkjennes, forutsatt at Jan G Buvik føres opp på deltakerlista.
Sak 3: Orienteringssaker
Forum for friluftsliv i Nordland, temasamling og fellesmøte den 27 og 28 april 2001 - Eivind Sommerseth representerer.

Ledermøte i Nordland idrettskrets 31.3 og 1. 2001 i Bodø - Eivind Sommerseth representerer.

Klasseinndeling i NNM
Styret i NoOK støtter forslaget om å endre veteranklassene i NNM-stafett til hhv D 135- og H 145-. Styret i NoOK støtter forslaget om 10-årsintervaller individuelt i NNM fra H/D 35- Þ ,men respekterer at andre o-kretser er imot dette.

Oppgjør av konto etter opphør av Team Nord-Norge Styret i NOOK støtter forslaget om fordelingen av de gjenstående midlene med 4749,- til TrOK, 3166,- til NoOK og 1583,- til FiOK.
Sak 4: Forslag til arbeidsdeling innen styret og mellom styret og Jan Gaute Buvik Det vises til vedlagte forslag utarbeidet av JGB. Dette ble lagt til grunn for diskusjonene i styret.

Jan G Buviks forslag til arbeidsfordeling ble vedtatt av styret.
Sak 5: Gjennomgang av handlingsplanen - fordeling av ansvar og oppgaver. Handlingsplanen som ble vedtatt på kretstinget legges til grunn for diskusjonen. Her vil det være viktig å ha spesielt fokus på oppgavene knyttet til rekrutteringsåret. Reaksjoner fra klubbene? - JGB orienterer.

1 rekruttering:
Det har foreløpig vært ganske stille fra klubbene, og det bestemmes at man skal ta kontakt i ulike retninger. Ingar S holder kontakten med Vefsn-klubbene, Jan Kåre tar opp saken på Mo, Eivind koordinerer med B&OI, Valnesfjord og SISO. Jan Gaute kontakter Ballangen, Narvik, Fauske m.fl. 2 ungdom:
Ungdomsutvalget bør få en del konkrete oppgaver å jobbe med.
8 anlegg:
Både B&OI, Olderskog, Korgen og Mo har prosjekter på gang når det gjelder rehabilitering av gamle konkurransekart. En del nær-/skolekart er klare for produksjon i 2001, Vestvågøy (9), Bø (3), Hattfjelldal (4) og Lønsdal (2).
Sak 6: Terminlista 2001
Terminlista har vært ute på høring. Se vedlagte sakspapirer. JGB orienterer om innkomne kommentarer og eventuelle behov for justeringer.

Terminlista er vedtatt som foreslått.
Det ble også vedtatt at en ofisiell styrerepresentant skal være til stede ved hvert av KM-arrangementene. Eivind S har påtatt seg å representere styret i KM kort/lang i Vefsn.
Sak 7: Nye økonomirutiner
JGB orienterer om ny kontoplan og om behovet for nye rutiner. Forslag til vedtak:
- Den som har bestilt en vare eller tjeneste skal alltid attestere på regningen. Denne skal særlig se til at varene er levert i samsvar med bestilling og at regningen er som forventet. Eventuelle avvik må tas opp umiddelbart.
- JGB har ansvar for alle utbetalinger, og for at alle regninger er påført riktig konto.
- Nestleder - Ingar Solberg - gjennomgår kvartalsvis alle bilag.
- Regnskapsfører utarbeider regnskapsrapport ved hvert kvartalsskifte. Dette behandles i påfølgende styremøte.

Nye økonomirutiner ble vedtatt og iverksettes som foreslått.
Sak 8: Orientering om planene for kartproduksjon i 2001
JGB orienterte om ”store planer”.
Sak 9: Kartarkivet
Sigmund B informerer.

Ideen:
- alle kart i kretsen scannes og lagres.
- kartene skal kunne printes ut og ha en tilfredsstillende kvalitet for å kunne anvendes i treningsøyemed.
- kartfilene lagres i en database, samt gis ut på CD-plate(r), og skal kunne letes i ved hjelp av en søkemotor.
Sak 10: Mo-Time
Jan Kåre informerer.

Ideen:
- påmelding til o-løp på internett som en service (ikke krav).
- medlemsarkivet til hver klubb legges inn, slik at man velger de aktuelle løperne fra ei liste ferdig med brikkenummer o.l.
- listene overføres direkte inn i arrangørens o-time.
- det jobbes med utprøving og videreutvikling.

Mosjøen, 20. mars 2001.
Reidar Håpnes

Teknisk ansvarlig for denne siden er Trond Sandmo.
Skriv gjerne mail : t-sandmo@online.no